KOPALNIA SOLI "WIELICZKA"


REGULAMIN Regulamin korzystania z Systemu - "Internetowa sprzedaż biletów dla turystów indywidualnych" na zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka".
§1
Zasady Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów wstępu na zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka" w Systemie "Internetowa sprzedaż biletów dla turystów indywidualnych" za pośrednictwem strony www.kopalnia.pl. Każdy Klient korzystający z tego Systemu może dokonać zakupu Biletów po akceptacji zapisów niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedaż biletu dokumentowana jest fakturą VAT.
§2
Definicje
 1. Bilet - Potwierdzenie zawarcia Umowy na zwiedzanie Kopalni Soli "Wieliczka" między Usługodawcą a Klientem.
 2. Klient - Uznaje się konsumenta, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystającego z Systemu w celu dokonania zakupu Biletów wstępu.
 3. Usługodawca - Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce Park Kingi 1. 32-020 Wieliczka, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000278401, NIP: 683-000-34-27, REGON: 000041683.
 4. Operator Systemu - Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul. Park Kingi 10. 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810 000 zł pokryty w całości, NIP 683-14-80-313, REGON: 351197769, zajmująca się organizacją ruchu turystycznego w Kopalni Soli "Wieliczka".
 5. System - Program komputerowy "Internetowa sprzedaż biletów dla turystów indywidualnych" służący do sprzedaży Biletów on-line na zwiedzanie w języku polskim lub językach obcych udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.kopalnia.pl.
 6. Formularz zakupu - Dokument w wersji elektronicznej wykorzystywany do sprzedaży Biletów i rejestracji Klienta w Systemie.
 7. Umowa - Umowa na zwiedzanie zawierana przez Klienta z Usługodawcą w momencie sprzedaży Biletów.
 8. Regulamin korzystania z Systemu - Niniejszy dokument, którego akceptacja następuje w momencie sprzedaży Biletów.
 9. Numer sprzedaży - Unikatowy kod zawierający informacje o numerze seryjnym transakcji, datę oraz godzinę zwiedzania nadawany przez System.
 10. Sprzedaż on-line - Sprzedaż Biletów dokonywana w czasie rzeczywistym poprzez internetowy System sprzedaży za pośrednictwem strony www.kopalnia.pl.
§3
Zakup i otrzymanie Biletów
 1. Klient za pośrednictwem Systemu dokonuje zakupu biletu na określoną godzinę w danym dniu dostępnym dla zwiedzających.
 2. Sprzedaż on-line dokonywana jest nie mniej niż 2 dni i nie więcej niż 244 dni przed planowaną datą zwiedzania.
 3. Warunkiem zakupu Biletów wstępu jest zapłacenie pełnej ceny Biletów, podanie aktywnego adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Klienta Formularza zakupu, a także akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Klient w ramach jednej transakcji może zakupić Bilety dla 8 osób.
 5. Usługodawca oraz Operator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i Operatora lub ze względów bezpieczeństwa.
 6. Operator Systemu informuje o prawie wprowadzenia przerwy w dostępie do Systemu spowodowanej przyczynami niezależnymi od Operatora Systemu lub na skutek działań technicznych Operatora Systemu. Operator Systemu zobowiązuje się ograniczyć ten czas do koniecznego minimum.
 7. Klient jest zobowiązany potwierdzić przed momentem zatwierdzenia zamówienia na stronie internetowej, że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty kosztów zatwierdzonego zamówienia. Przedmiotowe potwierdzenie następuję poprzez zaznaczenie przez Klienta na formularzu zamówienia osobnej zakładki o treści: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 8. Zakup Biletu wstępu następuje po zapłaceniu pełnej ceny Biletów poprzez oferowany system płatności. Wszystkie transakcje z niżej wymienionymi formami płatności są obsługiwane przez firmę eCard S.A. która zapewnia bezpieczną realizację transakcji.
  a. Płatności kartą: w momencie zakupu karta płatnicza o numerach podanych przez Klienta zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość należności za Bilety. Negatywny wynik autoryzacji uniemożliwia realizację transakcji.
  b. Płatność przelewem (płatność dostępna tylko dla Klientów posiadających konto bankowe w banku na terytorium Polski obsługiwanym przez system eCard S.A): aby dokonać płatności przelewem elektronicznym, na koncie bankowym należy posiadać kwotę stanowiącą równowartość należności za Bilety. Rachunek zostaje obciążony natychmiast po dokonaniu zakupu Biletów.
 9. Klient ponosi ryzyko kursowe w przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej jest inna niż PLN.
 10. Po uzyskaniu elektronicznego potwierdzenia z systemu autoryzacji eCard i spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 7 i 8 Klient powinien wydrukować odpowiedni Numer sprzedaży.
  a. Wydrukowanie potwierdzenia dokonanej transakcji sprzedaży zawierającej Numer sprzedaży jest dla Klienta dowodem uprawniającym do odbioru Biletów.
  b. Po okazaniu tego potwierdzenia z Numerem sprzedaży w kasie biletowej Usługodawcy w dniu zwiedzania Klient otrzyma właściwe Bilety wstępu i fakturę VAT za dokonany zakup.
 11. Dokonanie zakupu Biletów za pośrednictwem Systemu jest jednoznaczne z akceptacją "Zasad zwiedzania Kopalni Soli Wieliczka", "Regulaminu zwiedzania Trasy Turystycznej i podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka" oraz ceny Biletów określonej na stronie www.kopalnia.pl, a także żądaniem wystawienia faktury VAT przez Operatora Systemu.
§4
Potwierdzenie zakupu Biletów
 1. Sprzedaż dostępna jest w trybie natychmiastowym (on-line). System automatycznie wysyła potwierdzenie zakupu na wskazany przez Klienta w Formularzu zakupu adres e-mail.
 2. Potwierdzenie zakupu zawiera wszystkie dane dotyczące zakupu w tym Numer sprzedaży, imię i nazwisko osoby, która zgłosi się do kasy biletowej Usługodawcy. Usługodawca potwierdzi zawarcie Umowy na odległość na trwałym nośniku, (jako podstawowy trwały nośnik będzie traktowana poczta elektroniczna lub dokument w wersji papierowej). Potwierdzenie dodatkowo zawierać będzie istotne informacje zawarte w Regulaminie.
 3. Po okazaniu potwierdzenia oraz dokumentu tożsamości w kasie biletowej w dniu zwiedzania, Klient otrzyma właściwe Bilety wstępu oraz fakturę VAT, przy czym zastrzega się możliwość wcześniejszego odbioru faktury VAT (tj. przed dniem zwiedzania).
 4. System umożliwia Klientowi zmianę terminu zwiedzania po dokonaniu przez niego transakcji zakupu.
  a. Zmiana terminu zwiedzania jest możliwa nie później niż 1 dni przed planowaną datą zwiedzania.
  b. Nowy termin zwiedzania dotyczyć może miesiąca, na który pierwotnie dokonano zakupu lub najpóźniej miesiąca następnego
  c. Wszystkie bilety zakupione na planowaną datę zwiedzania w ramach jednej transakcji zostaną przeniesione na nowy termin ustalony przez strony.

§5
Odstąpienie od Umowy
 1. Usługodawca informuje, iż stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
§6
Dane osobowe – Klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub "RODO") informuję, iż: a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.
  b. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalnia Soli "Wieliczka” S.A., nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez email: iod.sa@kopalnia.pl ;
  c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jako niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletu, której jest Pan/Pani stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  d. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą
    - Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. – operator Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. jako podmiot przetwarzający.
    - administrator techniczny bazy danych i aplikacji jako podmiot przetwarzający.
 2. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
    - 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym realizacji umowy sprzedaży zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa
  a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu, (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Realizację w/w praw można zrealizować poprzez wysyłkę maila na adres online@kopalnia.pl
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem do wykonania zawartej umowy sprzedaży biletu.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§7
Prawa i obowiązki stron
 1. Klient zobowiązany jest:
  a. Korzystać z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  b. Nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie.
  c. Podać prawdziwe dane osobowe dotyczące płatności kartą.
 2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Systemu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem Systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej online@kopalnia.pl do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.
 4. Klient oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego (niedozwolonego) przez ustawę (oszustwo, itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
 5. Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych i danych dotyczących karty płatniczej.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają zwiedzanie w terminie wynikającym z dokonanego zamówienia z winy Operatora Systemu, Operator Systemu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w nowym terminie ustalonym przez strony.
 7. Umowa sprzedaży Biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 8. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy sprzedaży Biletów regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zm.). Postanowienie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta mają zastosowanie do umów sprzedaży Biletów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.E-mail: online@kopalnia.pl
Pomoc techniczna: tech.ebilety@kopalnia.pl
Serwis techniczny/zgłaszanie błędów: tech.ebilety@kopalnia.pl


  Płatności realizuje: